News

2023-2024年度校级交换申请启动

Published:2023-02-10  Views:2185

目前,上海交通大学2023-2024年度校级交换工作已经启动,

欢迎各位国际学生来交大学习。

 

请各位有意向同学注意时间节点,及时申请。

欢迎各位同学点击、转发!

 

具体信息请点击附件查看。

Address: 800 Dongchuan RD. Minhang District, Shanghai, China Copyright © 2010 Shanghai Jiao Tong University 

Support by: Wei Cheng