Departments

FU LIWEN

Liwen Fu

Associate Professor/Principal Investigator

Department of Plant Science

Email: fuliwen@sjtu.edu.cn

Address: School of Agriculture and Biology, Shanghai Jiao Tong University, 800 Dongchuan Road, Minghang District, Shanghai, China, 200240

 

Research interests

 

Sessile plants have evolved highly dynamic and sophisticated signaling networks to coordinate their nutrient and energy status with the hormone-driven processes. Emerging evidence has suggested a central role of TOR (target of rapamycin) kinase in plant growth regulation that modulates nutrient availability, cellular energy, as well as hormone and stress signaling.

 

Education

 

2013: PhD., Biology (Biotechnology), Peking University, China

 

2006: B.S., Bioengineering, Shandong University, China

 

Employment

 

2022/01-present: tenure-track associate professor, School of Agriculture and Biology, Shanghai Jiao Tong University

 

2018/01-2021/12: associate professor, Haixia Institute of Science and Technology, Fujian Agriculture and Forestry University

 

2016/10-2017/12: research assistant, Shanghai Center for Plant Stress Biology, Chinese Academy of Sciences

 

2013/10-2016/09: postdoctoral fellow, Shanghai Center for Plant Stress Biology, Chinese Academy of Sciences

 

Selected publications

 

(1) Liwen Fu1, Yanlin Liu1, Guochen Qin, Ping Wu, Hailing Zi, Zhongtian Xu, Xiaodi Zhao, Yue Wang, Yaxing Li, Shuhui Yang, Chao Peng, Catherine C. L. Wong, Sang-Dong Yoo, Zecheng Zuo, Renyi Liu, Young-Hee Cho and Yan Xiong. (2021) The TOR-EIN2 axis mediates nuclear signalling to modulate plant growth. Nature, 591 (7849): 288-292 (1 Co-first author)

 

(2) Liwen Fu, Pengcheng Wang, and Yan Xiong. (2020) Target of rapamycin signaling in plant stress responses. Plant Physiology, 182: 1613-1623.

 

(3) Yue Wu, Lin Shi, Li Li, Liwen Fu, Yanlin Liu, Yan Xiong, and Jen Sheen. (2019) Integration of nutrient, energy, light, and hormone signalling via TOR in plants. J Exp Bot, 70 (8):2227-2238.

 

(4) Nan Zhang, Yanyan Meng, Xu Li, Yu Zhou, Liuyin Ma, Liwen Fu, Markus Schwarzländer, Hongtao Liu, Yan Xiong. (2019). Metabolite-mediated TOR signaling regulates the circadian clock in Arabidopsis. PNAS, 116 (51): 25395-25397.

 

(5) Pengcheng Wang, Yang Zhao, Zhongpeng, Chuan-Chih Hsu, Xue Liu, Liwen Fu, Yueh-Ju Hou, Yanyan Du, Shaojun Xie, Chunguang Zhang, Jinghui Gao, Minjie Cao, Xiaosan Huang, Yingfang Zhu, Kai Tang, Xingang Wang, W Andy Tao, Yan Xiong, and Jian-Kang Zhu. (2018). Reciprocal regulation of the TOR kinase and ABA receptor balances plant growth and stress response. Molecular cell, 69: 100-112.e106.

 

(6) Xiaojuan Li, Wenguo Cai, Yanlin Liu, Hui Li, Liwen Fu, Zengyu Liu, Lin Xu, Hongtao Liu, Tongda Xu, and Yan Xiong. (2017) Differential TOR activation and cell proliferation in Arabidopsis root and shoot apexes, PNAS, 114 (10): 2765-2770.

Address: 800 Dongchuan RD. Minhang District, Shanghai, China Copyright © 2010 Shanghai Jiao Tong University 

Support by: Wei Cheng