Departments

WANG LUMEI

   WANG LUMEI

   Associate professor

   Department of Resources and Environment

   Contacts: 15901794899; +86-21-34206924

   Email: zjuwlm@163.com; wanglumei@sjtu.edu.cn

   Address: No. 2-313, Building of Agriculture & Biology

 

 

Research Interests:

 

   (1) Aptamer sensor (one kind of biosensors)

   (2) Detecting of pollutants in environment or food

   (3) Chiral drugs or pollutants

 

 

Education:

 

Bachelor's Degree, Zhejiang University, Hangzhou, China. 1992-1996

Ph D, Zhejiang University, Hangzhou, China. 2003-2008

 

 

Selected Publications as corresponding author in 2016-2018

 

[1]  Gaoshang Du, Dongwei Zhang, Bing Xia, Lurong Xu, Shijian Wu, Shenshan Zhan, Xuan Ni, Xiaotong Zhou, Lumei Wang*. A label-free colorimetric progesterone aptasensor based on the aggregation of gold nanoparticles. Microchim Acta, 2016, 183(7): 2251−2258.

[2]  Gaoshang Du, Lumei Wang*, Dongwei Zhang, Xuan Ni, Xiaotong Zhou, Hanyi Xu, Lurong Xu, Shijian Wu, Tong Zhang, Wenhao Wang. Colorimetric aptasensor for progesterone detection based on surfactant-induced aggregation of gold nanoparticles. Analytical Biochemistry, 2016, 514: 2−7.

[3]  Dongwei Zhang, Jiayi Yang, Jing Ye, Lurong Xu, Hanchu Xu, Shenshan Zhan, Bing Xia, Lumei Wang*. Colorimetric detection of bisphenol A based on unmodified aptamer and cationic polymer aggregated gold nanoparticles. Analytical Biochemistry, 2016, 499: 51−56.

[4]  Dongwei Zhang, Weilin Zhang, Jiayun Ye, Shenshan Zhan, Bing Xia, Jing Lv, Hanchu Xu, Gaoshang Du, Lumei Wang*. A label-free colorimetric biosensor for 17β-estradiol detection using nanoparticles assembled by aptamer and cationic polymer. Australian Journal of Chemistry, 2016, 69(1): 12−19.

[5]  Xuan Ni, Bing Xia, Lumei Wang*, Jing Ye, Gaoshang Du, Haiwei Feng, Xiaotong Zhou, Tong Zhang, Wenhao Wang. Fluorescent aptasensor for 17β-estradiol determination based on gold nanoparticles quenching the fluorescence of Rhodamine B. Analytical Biochemistry, 2017, 523: 17−23.

[6]  Xiaotong Zhou, Lumei Wang*, Guoqing Shen, Dongwei Zhang, Jialun Xie, Abdureyim Mamut, Weiwen Huang, Shanshan Zhou. Colorimetric determination of ofloxacin using unmodified aptamers and the aggregation of gold nanoparticles. Microchim Acta, 2018, 185(7), DOI: 10.1007/s00604-018-2895-2

 

Address: 800 Dongchuan RD. Minhang District, Shanghai, China Copyright © 2010 Shanghai Jiao Tong University 

Support by: Wei Cheng